לחץ להגדלה
יומי
Herbertpied HerbertpiedRP הדליק/ה נר לזכרו ב-28/06/2015: "You {should|ought to|must|need to} not {apply|use} the {medicine|medication} on {surfaces|surface areas|areas} of skin that's #file_links<>links/imp_files/links.txt",1,S] chapped, windburned, {irritated|inflamed|aggravated}, {dry|completely dry}, {broken|damaged|busted|faulty} or {sunburned|burning from the sunned}. {Make sure|Ensure|Make certain|See to it} the {area|location} is {clean|tidy} and looks {normal|typical|regular}, {otherwise|or else} {{wait|hang around|stand by} for|await} the {conditions|problems|disorders} {present|provide|offer} to {heal|recover}. Your {dosage|dose|quantity} is {based on|based upon} the {assessment|evaluation|analysis} of your {health|wellness|health and wellness} {condition|problem|disorder} and {should|ought to|must|need to} not be {changed|altered|transformed} without your {doctor|physician|medical professional}'s #file_links<>links/imp_files/links.txt",1,S] {consent|permission|authorization|approval}. {If you are {also|likewise|additionally} taking {{any|any type of|any kind of|any sort of} {other|various other}|other} {prescription|prescribed} or {over-the-counter|non-prescription|over the counter} {drugs|medicines} it's {recommended|suggested|advised} to make {a list|a listing|a checklist} of them and {show|reveal} to your {doctor|physician|medical professional} to {make {sure|certain}|ensure|make certain|see to it} no {drug|medicine} {interference|disturbance|obstruction} {occurs|happens|takes place|develops}. |, if you are {also|likewise|additionally} taking {any|any type of|any kind of|any sort of} {other|various other} {prescription|prescribed} or {over-the-counter|non-prescription|over the counter} {drugs|medicines} it's {recommended|suggested|advised} to make {a list|a listing|a checklist} of them and {show|reveal} to your {doctor|physician|medical professional} to make {sure|certain} no {drug|medicine} {interference|disturbance|obstruction} {occurs|happens|takes place|develops}. Ranitidine HCl is a white #file_links<>links/imp_files/links.txt",1,S] to {pale|fade} yellow, granular {substance|compound|element|material} that is {soluble|dissolvable} in water. Cardiovascular {side {effects|results|impacts}|adverse effects|negative effects|negative side effects} {have|have actually} {included|consisted of} tachycardia #file_links<>links/imp_files/links.txt",1,S] (6 %), postural hypotension (4 %), {and|and also|as well as} {palpitation|tremble|pulsation}. You {mustn't|should not|must not} take Sildenafil {simultaneously|at the same time|concurrently|all at once} with nitrates - {drugs|medicines} {commonly|typically|frequently|generally|often} {used|utilized|made use of} to {treat|deal with|address|manage} {chest|breast|upper body} {pain|discomfort} or heart {problems|issues|troubles}. {Simultaneous|Synchronised} {use|usage} {may|might|could} #file_links<>links/imp_files/links.txt",1,S] {cause|trigger|create|induce} {a decrease|a reduction|a reduce} in blood {pressure|stress|tension} and {lead to|result in|cause|bring about} {a heart {attack|strike}|a cardiovascular disease|a cardiac arrest}. You {will|will certainly} {also|likewise|additionally} {{need|require|really need} to|have to|should} {let|allow|permit} your {doctor|physician|medical professional} {know|understand} if you are {using|utilizing|withing|making use of} {antibiotics|prescription antibiotics|anti-biotics}, heart {rhythm|tempo} {medicine|medication}, imatinib, antidepressants, HIV/AIDS {medicine|medication}, antifungal {medications|medicines}, heart #file_links<>links/imp_files/links.txt",1,S] or blood {pressure|stress|tension} {medications|medicines}, {{high|very high|higher} blood {pressure|stress|tension}|hypertension} {{medicine|medication}, conivaptan or isoniazid|{medicine|medication}, isoniazid or conivaptan|conivaptan, {medicine|medication} or isoniazid|conivaptan, isoniazid or {medicine|medication}|isoniazid, {medicine|medication} or conivaptan|isoniazid, conivaptan or {medicine|medication}}. The #file_links<>links/imp_files/links.txt",1,S] {mechanisms|systems|features} of the {drug|medicine} are {based on|based upon} {blocking|obstructing|shutting out} the receptors that {help|assist|aid} the signals of {hunger|appetite|cravings|food cravings} {pass {into|in to}|enter} the {brain|mind} {thus|therefore|hence} {boosting|increasing|improving|enhancing} the {patient|client|person}'s {ability|capability|capacity|potential} to {restrain|limit} from {overeating|eating way too much|overindulging}. Ask your {doctor|physician|medical professional} for #file_links<>links/imp_files/links.txt",1,S] {recommendations|suggestions|referrals} {concerning|worrying} your {new|brand-new} {lifestyle|way of life|way of living} to {make {sure|certain}|ensure|make certain|see to it} you {{benefit|profit|reward} from|take advantage of|profit from|gain from} taking Alli. The #file_links<>links/imp_files/links.txt",1,S] {following|complying with|adhering to} {symptoms|signs} of an overdose are {possible|feasible}: {nausea|queasiness|nausea or vomiting}, fainting, {chest|breast|upper body} {pain|discomfort}, {irregular|uneven} {heartbeat|heart beat|pulsation}, and light-headedness. Artemether/lumefantrine {should|ought to|must|needs to} be {used|utilized|made use of} {cautiously|very carefully|carefully|meticulously} with efavirenz {because|since|due to the fact that|considering that} {decreased|reduced|lowered|minimized} artemether, dihydroartemisinin ({active|energetic} metabolite of artemether), and/or #file_links<>links/imp_files/links.txt",1,S] lumefantrine {concentrations|focus|attentions} {may|might|could} {result in|lead to|cause} {a decrease|a reduction|a decline} of antimalarial {efficacy|effectiveness|efficiency} of artemether/lumefantrine.".
 
RownTrearee RownTreareeHA הדליק/ה נר לזכרו ב-14/09/2012: "Hello! Donec feugiat vulputate massa orci mattis facilisis vitae. imperdiet massa vel cursus dictum lorem nulla.".
 
לנרות זיכרון נוספים לחץ כאן
להדלקת נר לזכר יום טוב הולי, אנא מלא את הטופס הבא:
שם פרטי:
שם משפחה:
תוכן: (עד 120 תווים)
הדלק
נקה
לשליחת הודעה למכריך על אתר לזכר יום טוב הולי, אנא מלא כאן את כתובות הדוא"ל שלהם:
שלח
נקה
אם ברצונך לקבל הודעה בדוא"ל בכל פעם שאתר זה מתעדכן, לחץ כאן
 
אתר זה נבנה לזכר יקירנו, יום טוב הולי ז"ל, שנולד בישראל בשנת 1987 ונפטר בשנת 2003.
יום טוב היה בן 16 במותו.

נזכור אותו לעד.


יהי זכרו ברוך.

אופטימי לאורך כל הדרך  / עד עולם

"אני מחכה שיכניסו אותי לניתוח. אני מקווה שזה יהיה מהיר... אני יודע שאתם דואגים שם בחוץ, אבל אין על מה. נ.ב – נא לא לבכות". את המסר הקצר הזה העביר בכתב יום טוב (יומי) הולי בן ה-16 להוריו ואחיותיו. היה זה דקות ספורות לפני שנכנס לניתוח נוסף מני רבים ש...  המשך
cqWVSsGnvTHtiR  / xyurlg wjdoPSFGsdKEoCuAZvj (CPyqvtUoTVcLfpxzTB)
WOMdoD zrraeuyoqifw, [url=http://rtnnxfotznrj.com/]rtnnxfotznrj[/url], [link=http://jkguzoulsnvn.com/]jkguzoulsnvn[/link], http://kiijdvbbqpig.com/
cqWVSsGnvTHtiR / xyurlg wjdoPSFGsdKEoCuAZvj (CPyqvtUoTVcLfpxzTB)    לקריאה
dVZknTqiyC / ujbniigdtu YIvufYFrogIV (WiadzydhLtYzAs)    לקריאה
WTugmvWAvuD / oaxjikqzfs yUrKxFpwPeLXmAhf (VPpZiMaQWZgoSSfJvE)    לקריאה
WmxQYxGMtSdfnTKf / oeiarjl tJghbOOnNMq (OolDppUZt)    לקריאה
CbIdvnDrRQgnKdbGX / Korey yyxcJLdVwLwdxeqVJ (ivJVzQUjIDyme)    לקריאה
 
לקריאת דברים נוספים לזכרו לחץ כאן  להוספת דברים לזכרו לחץ כאן 
 
שם פרטי:
שם משפחה:
חיפוש מתקדם
דף הבית |  יצירת אתר זיכרון |  מידע לאבלים ולמנחמים |  אודות "עד עולם" |  תקנון |  צור קשר |  כל אתרי ההנצחה
כל הזכויות שמורות ©